Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

modre

cervene

oranzove

Výroba a spracovanie plastov sa stáva postupne jedným z najvýznamnejších odvetví sloven kého priemyslu. V kontraste s tým je nedostatočná ponuka odborníkov zo strany vzdelávacieho systému na Slovensku i Európe. Skromný príspevok k zlepšeniu situácie c SR a ČR si ma prispieť projekt:

„Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“ v skratke „REGIOPLAST 2030

Projekt je zameraný na výmenu skúsenosti pri náboroch žiakov základných škôl pre plastikárske odbory, na vzdelávanie učiteľov nových študijných a učebných odborov v oblasti spracovania plastov a výmenu skúsenosti medzi učiteľmi z ČR a SR. Súčasťou projektu je príprava elektronickej príručky pre učiteľov a tvorba promovidea pre podporu plastikárskeho odvetvia v SR a ČR. Z piatich škôl zaradených do experimentálneho overovania sa môžu realizácie projektu zúčastniť školy z Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Aktivity
1. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov (A3)
2. Školenie/tréning doktorandov/pedagógov (A8)
3. Vytvorenie pracovnej/ expertnej skupiny (D1)
4. Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny (D2)
5. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie (E2)
6. Realizácia spoločných konferencií/seminárov (E7)
7. Vytvorenie propagačných materiálov (E11)


AKTUÁLNE REALIZUJEME: Vytvorenie pracovnej/ expertnej skupiny; Vytvorenie propagačných materiálov


Publikačné výstupy
Tlačová správa 20.2.2020
Info článok OPH XI/2020
Tlacova sprava 2.9.2020


Hlavným cezhraničným partnerom je Plastikářský klastr z.s. zo Zlína a ďalším partnerom projektu je Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. SPK je vedúci partner projektu. Č projektu: NFP304010U970
Realizácia projektu: február 2020 – júl 2021
Výška celkového rozpočtu: 120 001,81 EUR.
Výška požadovanej dotácie pre všetkých partnerov: 109 608,88 EUR
Vlastné zdroje: 1 716,97 EUR
Projekt je financovaný z programu Interreg VA SR -ČR

Viac info: http://www.regioplast.6f.sk/index.php