Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Transfér informácií medzi podnikateľskými subjektmi, SOŠ a univerzitami na oboch stranách hraníc (SR, ČR).

Slovenská sklárska spoločnosť a Česká sklárska spoločnosť, v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie SAV, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Rona, a.s., Lednické Rovne a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, pozývajú na medzinárodnú konferenciu „Slovak and Czech Glass Conference&Seminar on Defects in Glass“. 

Toto podujatie, ktoré sa koná každé tri roky striedavo na Slovensku a v Českej republike, sa uskutoční 
v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach v dňoch od 28. do 30 júna 2017.

Program: 
V prvý deň konferencie prednesú poprední európski odborníci najnovšie výsledky a informácie o trendoch z rôznych oblastí sklárskej vedy. 
Prihlásené práce autorov prítomných na konferencii budú prezentované formou posteru. 

V druhý deň sa uskutoční monotematický seminár „Vady v skle“, na ktorom pozvaní medzinárodní experti odprednášajú príspevky k danej téme. 

V tretí deň účastníci navštívia skláreň Rona, a.s., Lednické Rovne, kde v rámci sympózia „International Glass Symposium 2017“ sa oboznámia s dielami popredných svetových dizajnérov v oblasti skla. 


V rámci konferencie bude organizovaná návšteva do „Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá“ na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, kde sa záujemcovia oboznámia s laboratóriami a náplňou činnosti Centra. Taktiež sa uskutoční súťaž o najlepší študentský poster, ktorý bude odmenený sklárskou cenou.

Organizácia konferencie je podporená grantom z Vyšehradského fondu projektom „Building the bridges among young people of glass community in the Visegrad area“. Na konferencii sa predpokladá účasť asi sto sklárskych odborníkov z celého sveta. Konferenčný jazyk je angličtina.

Viac informácií: www.scgc2017.sk