Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Transfér informácií medzi podnikateľskými subjektmi, SOŠ a univerzitami na oboch stranách hraníc (SR, ČR).

Aké majú byť vzdelávacie programy na vysokých školách pre vzdelávanie pracovníkov v oblastiach
• materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie;
• strojárskych technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby;
• automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov?

Odpoveď poskytne projekt „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MATech“.


Aktivity

1. Zmapovanie požiadaviek podnikov
2. Vytvorenie expertnej skupiny
3. Spracovanie Stratégie celoživotného vzdelávania v technicky zameraných oblastiach; Príloha č. 3.
4. Návrh zamerania a koncipovanie osnov kurzov/seminárov/školení celoživotného vzdelávania
5. Realizácia pilotných kurzov v najviac žiadaných oblastiach
6. Vytvorenie databázy prednášok, seminárov, školení a kurzov CŽV
7. Vytvorenie partnerskej siete pre CŽV v technicky zameraných oblastiach

Aktuálna ponuka:

Dohoda o pristúpení k Memorandu o spolupráci (Vzor)

17.3.2022 Zlín - Kyberbezpečnost v regionech
21.-23.4.2022 Spoločná účasť na výstave a odbornom programe Stavebné veľtrhy Brno 
24.5.2022 Trenčín - Pokročilé vzdelávacie kurzy pre zamestnancov firiem - Kybernetická bezpečnosť  (v náhradnom termíne z 26.4.)

 

Publikačné výstupy

Info článok OPH XI/2020
Zborník  Trendy v plastikárskom priemysle, (str. 56-57)
Spravodaj Slovenského plastikárskeho klastra, číslo 1/2022,  číslo 4/2021
Dny kvality 2021– Konference pro systémy managementu
Konferencia Výpočtová mechanika 2021 (str. 174)
Analysis of lifelong learning in industrial enterprises
PLASTICPORTAL  XII/2020XII/2021
E-spravodaj TRK SOPK 16.12.2021
Info článok OPH I/2022 (str. 25-26)

Vyhodnotenie on-line dotaznikoveho prieskumu
Vyhodnotenie hĺbkového prieskumu
Stratégia celoživotného vzdelávania v technicky zameraných oblastiach; Príloha č. 1č. 2; č. 3.
Technicky pokročilé  kurzy  a tréningy pre podniky a klastre
Brožúra s ponukou kurzov pre podniky
Memorandum o spolupráci

 


Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768
Kód ITMS2014+: 304011U768
Doba riešenia: 02/2020 - 07/2021 (18 mesiacov)


Partneri projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Vedúci partner)
Národní klastrová asociace, Ostrava, ČR (Hlavný cezhraničný partner)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín (Partner)


Bližšie informácie: Ján Václav, Jaroslav Šmíd, Lubica Žovincová, Mária Šteiningerová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tel: 032 6523834

EduMaTech logo kombi